Regulamin

Eventomat – Party Rentals

1. Postanowienia ogólne

 • Usługę wynajmu asortymentu prezentowanego na stronie internetowej ‘www.eventomat.pl’ realizujemy według kolejności składanych zamówień
 • Dostępność poszczególnych elementów oferty jest ograniczona
 • Informacji odnośnie dostępności udziela pisemnie Biuro Obsługi Klienta – zapytania o dostępność należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@eventomat.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem ‘www.eventomat.pl/kontakt/’.

2. Cena wynajmu i okres wynajmu

 • ceny wynajmu podane są na karcie produktu i zależne są od okresu wynajmu
 • standardowe okresy wynajmu wynoszą kolejno: 1 dzień (do 24h), do 3 dni (24 – 72h), do 5 dni (72 – 120h) i do 7 dni (120 – 168h)
 • okres wynajmu wynoszący 1 dzień (do 24h), obejmuje maksymalnie 2 dni kalendarzowe i dotyczy wyłącznie wynajmu realizowanego na terenie miasta Warszawy i miejscowości przyległych
 • wynajem powyżej 7 dni jest wyceniany indywidualnie; maksymalny okres wynajmu wynosi 14 dni

3. Proces zamówienia i płatność za zamówienie

 • zamówienia na wynajem przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej – za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – pod adresem ‘kontakt@eventomat.pl’ lub listownie – za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres: EVENTOMAT Sp. z o. o., ul. F. Chopina 28, 05-820 Piastów
 • potwierdzeniem otrzymania zamówienia jest dokument proforma (traktowana jako informacja handlowa) podsumowująca wartość zamówienia oraz określająca warunki płatności
 • minimalna wartość zamówienia wynosi 500 zł netto + koszt transportu
 • wpłata 50% wartości zamówienia stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia przez klienta oraz akceptację ZASAD WYNAJMU; brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje zamówienie
 • zadatek (przedpłata) NIE PODLEGA ZWROTOWI – prosimy o rozważne składanie zamówień
 • zapłata pozostałej kwoty za zamówienie musi nastąpić najpóźniej w dniu dostawy, po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem, jednak przed odjazdem ekipy technicznej z miejsca montażu
 • zmiany zamówienia nie mogą zmniejszać uzgodnionej wcześniej ilości mebli i wyposażenia oraz wartości zamówienia; zmiany w zamówieniu należy zgłaszać na min. 3 dni przed jego realizacją; zgłoszone zmiany są uwzględniane w miarę dostępności mebli do wynajmu
 • zmiany terminu realizacji zamówienia są uwzględniane w przypadku ich zgłoszenia nie później niż na 14 dni przed realizacją; zmiany zgłoszone w późniejszym terminie jako niemożliwe do realizacji mogą nie być uwzględnione
 • rezygnacja z zamówienia (w części lub całości) po wpłacie zadatku nie rozwiązuje umowy i nie stanowi podstawy do żądania zwrotu zapłaty w części lub w całości

4. Transport i przekazanie

 • wynajem realizowany jest z transportem
 • koszt transportu doliczany jest do ceny wynajmu mebli i wyposażenia
 • koszt transportu obejmuje dowóz i odbiór samochodem dostawczym (2x dojazd + powrót) i jest wyceniany indywidualnie w zależności od ilości wynajmowanych mebli i miejsca wynajmu
 • dowóz lub odbiór mebli w nocy (w godz. 20:00 – 8:00) stanowi koszt dodatkowy ustalany indywidualnie
 • opóźnienie rozpoczęcia montażu i/lub demontażu z powodów innych niż związane z wynajmującym (EVENTOMAT SP. Z O.O.) stanowi koszt dodatkowy klienta (Najemcy) w wys. 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia ponad pierwsze 15 minut opóźnienia
 • brak możliwości montażu wynajmowanych mebli, namiotów i wyposażenia w związku z wystąpieniem czynników niezależnych od wynajmującego (powódź, zalanie, porywisty wiatr, ulewny deszcz, itp.) nie stanowi podstawy anulowania zamówienia i zwrotu wpłaconego zadatku lub zaliczki
 • w przypadku dowozu mebli do miejsc zlokalizowanych na terenie gęsto zabudowanym, klient jest zobowiązany do zapewnienia miejsca do swobodnego rozładunku w bezpośredniej bliskości miejsca dostawy; brak takiego miejsca może skutkować niemożliwością wykonania usługi w przewidzianym czasie i zerwaniem umowy wynajmu z przyczyn niezależnych od wynajmującego (EVENTOMAT SP. Z O.O.)
 • jeżeli dojazd do miejsca dostawy/odbioru mebli zlokalizowany jest na terenie wymagającym uiszczenia opłaty parkingowej przekraczającej 10 zł, koszt takiej opłaty ponosi klient (Najemca)
 • podstawowy koszt transportu obejmuje dostawę/odbiór mebli i akcesoriów do/z terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca załadunku/rozładunku
 • dostawa do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku/załadunku i/lub transport po schodach jest traktowany jako transport wewnętrzny (np. przewóz mebli na terenie posesji lub w terenie otwartym powyżej 20m, transport na piętro, itp.)
 • koszt transportu wewnętrznego jest wyceniany indywidualnie i w zależności od ilości wynajmowanych mebli i stopnia utrudnienia wynosi od 100 zł netto
 • wszelkie utrudnienia w dostępie do miejsca montażu muszą być zgłaszane przez klienta najpóźniej przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia wysokości dopłaty za transport wewnętrzny
 • niezgłoszenie dodatkowego transportu wewnętrznego (w przypadku konieczności jego wykonania przez ekipę dostarczającą i/lub odbierającą meble) lub zmiana warunków jego wykonania może skutkować naliczeniem klientowi kary umownej w wysokości 300 zł netto (+ koszt dodatkowo wykonanych czynności w wysokości od 100 zł netto)
 • przekazanie mebli i sprzętów do wynajmu jest potwierdzane protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawiciela najemcy (klienta), który zawiera ew. uwagi dotyczące ich stanu (wszelkie uszkodzenia, w tym również drobne)
 • wszelkie uwagi dotyczące stanu wynajmowanych mebli i sprzętów oraz jego zgodności z zamówieniem, a także zauważonych nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu; uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane
 • odbiór mebli i sprzętów z wynajmu następuje w umówionym terminie i jest potwierdzany protokołem odbioru podpisanym wspólnie przez wynajmującego (EVENTOMAT SP. Z O.O.) i klienta (Najemcę), który zawiera opis ew. uszkodzeń i zniszczeń
 • opóźnienie w zwrocie przedmiotu wynajmu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 50% wartości wynajmu nie zwróconej na czas rzeczy naliczanej za każdy dzień opóźnienia aż do momentu jej  zwrotu lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku jego utraty
 • nieobecność osoby odpowiedzialnej ze strony klienta (Najemcy) za zwrot towaru z wypożyczenia nie zwalnia od odpowiedzialności klienta (Najemcy) za stwierdzone braki, uszkodzenia lub zniszczenia
 • zmiana ustalonych warunków dostawy mebli eventowych i wyposażenia dokonana przez klienta w terminie krótszym niż 48 godzin przed ustalonym terminem dostawy może wiązać się z koniecznością uruchomienia dodatkowej ekipy technicznej i dlatego może skutkować naliczeniem dopłaty za powstałe utrudnienia, a w skrajnych przypadkach zmiana taka jako niemożliwa do wykonania nie jest uwzględniana
 • zmiana ustalonych warunków odbioru przedmiotu wynajmu przez klienta polegająca np. na opóźnieniu rozpoczęcia demontażu przekraczającym 30 minut, lub na dodatkowym transporcie wewnętrznym (zbieranie mebli porozstawianych w budynku) wiąże się z dopłatą za wykonaną czynność w wysokości od 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę, oraz kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w wysokości 300 zł netto

5. Odbiór osobisty

 • odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu – UWAGA! Ze względu na zasady bezpieczeństwa i/lub szczególne ryzyko uszkodzenia podczas transportu wybranych elementów z oferty (tj. parasole grzewcze, ciężkie elementy meblowe, szkło, przedmioty wymagające przewożenia transportem wielkogabarytowym) decyzja o możliwości osobistego odbioru sprzętu z magazynu wydawana jest indywidualnie.
 • zastrzegamy sobie prawo do odmowy wynajmu w formie odbioru osobistego wybranych elementów.
 • Każdorazowo do wynajmu z odbiorem osobistym pobierana jest kaucja zwrotna, a jej wysokość ustalana jest indywidualnie
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania sprzętu do własnego transportu, jeżeli przy odbiorze stwierdzony zostanie brak możliwości właściwego zabezpieczenia elementów do transportu

6. Zasady ogólne

 • klient (Najemca) zobowiązany jest zwrócić wynajęte meble i sprzęt w stanie niepogorszonym i uporządkowanym (niewymagającym serwisu sprzątającego dla jego demontażu)
 • klient (Najemca) odpowiada za wszelkie uszkodzenia w przedmiocie wynajmu powstałe od momentu jego przekazania do wynajmu aż do momentu jego odebrania przez wynajmującego, również takie, które są spowodowane przez osoby trzecie, niezwiązane z klientem (Najemcą) oraz związane z działaniem sił natury
 • ewentualne uszkodzenia mebli i sprzętów są określane na podstawie protokołu odbioru, a następnie wyceniane według wewnętrznego cennika wynajmującego (EVENTOMAT SP. Z O.O.). Rozliczenie strat następuje na podstawie faktury VAT wystawianej klientowi (Najemcy) i obejmującej koszty naprawy lub, gdy ta okaże się niemożliwa lub nieuzasadniona, kosztu odtworzenia zniszczonego przedmiotu
 • zdobycie wiedzy w zakresie uwarunkowań technicznych występujących na miejscu montażu wynajmowanych mebli, sprzętu i wyposażenia leży po stronie klienta (Najemcy)
 • wynajmujący (EVENTOMAT SP. Z O.O.) oferuje wykonanie oględzin technicznych miejsca montażu, których koszt jest ustalany indywidualnie, a następnie jest odliczany od wartości zamówienia przy jego realizacji
 • ubezpieczenie przedmiotu wynajmu nie jest wliczone w cenę wynajmuewentualna ochrona przedmiotu wynajmu (meble eventowe, namioty imprezowe, wyposażenie) przed uszkodzeniem, zniszczeniem z jakiegokolwiek powodu leży po stronie klienta
 • jeżeli ze względu na szczególne przepisy obowiązujące w miejscu wykonywania usługi do realizacji montażu wynajmowanych mebli i sprzętów przez wynajmującego jest wymagany dodatkowy sprzęt z zakresu ochrony osobistej (np. kaski, kamizelki, itp.) jego zorganizowanie i udostępnienie ekipom montażowym leży po stronie klienta (Najemcy)
 • wynajmujący (EVENTOMAT SP. Z O.O.) ma prawo do wykonania zdjęć wynajmowanym produktom przed lub po imprezie; fotografowanie mebli i wyposażenia w trakcie imprezy jest zawsze uzgadniane z klientem (Najemcą)

UWAGA: w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przy dostawie lub użytkowaniu wynajętych mebli, wyposażenia i sprzętu technicznego prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu na telefon dyżurny: 530-500-123

Zapytanie ofertowe (0)
Lista produktów:
Nazwa
Ilość
Ukryj box i dodaj kolejne produkty do zapytania